فارسی
دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧

Name:Mohammad Hosein Movassagh 
 Academic Degree :Assistant Professor

eMail:Movassagh@iaushab.ac.ir

 

 

جهت تهیه کتاب با ایمیل drmhmg@gmail.com مکاتبه نمایید.مطالعه کتاب جهت شرکت کنندگان در آزمون جامع پیشنهاد می گردد.

 

Research

Awards :

Researcher Professor  Award, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

 (2007)

Researcher Professor Award, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

 (2008)

Researcher Professor Award, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

 (2009)

Researcher Professor Award, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran

 

(2011)

 

All rights reserved for Islamic Azad University of Shabestar reserved