فارسی
دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧

Name:Mohammad Hosein Movassagh 
 Academic Degree :Assistant Professor

eMail:Movassagh@iaushab.ac.ir

 

 

جهت تهیه کتاب با ایمیل drmhmg@gmail.com مکاتبه نمایید.مطالعه کتاب جهت شرکت کنندگان در آزمون جامع پیشنهاد می گردد.

 

Job Records

Dean, Faculty of Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran(2010-2013)

 

All rights reserved for Islamic Azad University of Shabestar reserved